نام پروژه کارفرما محل متراژ نوع مشاور تاریخ
پروژه مرمت اداره راه قزوین قزوین قزوین ۱۰۰۰m2 طرح و اجرا پارت شهر و فرابین ۱۳۸۹
مجموعه سعدالسلطنه قزوین قزوین ۱۴۰۰۰m2 طرح و اجرا مهندسین مشاور A.R.A.Project ایتالیا (joint venture با پارت شهر ۱۳۹۰