نام پروژه کارفرما محل متراژ نوع مشاور تاریخ
ساختمان اداره شرکت P.S.P مهندس یزدانیان تهران ۲۵۰۰m2 طرح و اجرا مهندس مهرداد محمدی ۱۳۸۴
ساختمان اداری بلورک البرز شرکت بلورک البرز شهر صنعتی البرز ۴۰۰۰m2 طرح و اجرا مهندسین مشاور U+A دبی ۱۳۸۵
ساختمان اداری شرکت بلور گمین شرکت گمین قزوین ۴۵۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۹۰
ساختمان اداری شرکت سکمی مولدز اند دایز ایتالیا سکمی ایتالیا شهر صنعتی لیا ۷۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۹۱
ساختمان اداری بخشنده آقای بخشنده قزوین ۳۳۰۰m2 طرح شرکت مهندسین پارت شهر ۱۳۹۳
هتل مشهد موسسه اعتباری ثامن مشهد ۱۴۰۰۰m2 طرح شرکت مهندسین پارت شهر ۱۳۹۳