نام پروژه کارفرما محل متراژ نوع مشاور تاریخ
پروژه نمای شرکت موننکو ایران شرکت موننکو ایران تهران ۷۰۰۰m2 آکسوی ترکیه مهندسین مشاور پارس گستره ۱۳۸۹
پروژه نمای ساختمان اداری پسیان
   پایدار پی سازه تهران ۲۴۰۰m2 رینرز بلژیک مهندسین مشاور نگین شهر ۱۳۹۵