مشتریان / Qazvin

مجموعه سعدالسلطنه

محل: قزوین

متراژ: ۱۴۰۰۰ مترمکعب

نوع (طرح یا اجرا): طرح و اجرا

تاریخ: ۱۳۹۰