پروژه مرمت اداره راه قزوین

محل:قزوین

متراژ:۱۰۰۰m2

نوع (طرح یا اجرا):طرح و اجرا

تاریخ:۱۳۸۹