ساختمان مسکونی قیطریه

محل پروژه:تهران

متراژ:۳۰۰۰ m2

نوع پروژه (طراحی یا ساخت):طرح

تاریخ پروژه:۱۳۹۳