مشتریان / Part Shahr Co.

ساختمان ۴ طبقه شهرک نسیم

محل:قزوین

متراژ:۶۰۰m2

نوع (طرح یا اجرا):طرح و اجرا

تاریخ:۱۳۹۲

این پروژه زمانی به ما پیشنهاد شد که در مرحله اجرای بنا و نازک کاری داخلی بود. کارفرما از نمای طراحی شده ناراضی بود و از طرفی در خواست کرده بود تا کالبد اصلی بنا حفظ شود.
در این پروژه ما از ایده «هنر معمولی بودن» استفاده کردیم. به این معنی که به جای اینکه سعی کنیم طرح را به سمت تشویش و شلوغی بیشتر پیش ببریم ، تلاش کردیم تا ساختمانی بر پایه ایده های مدرن طراحی کنیم. در نتیجه با حذف برخی عناصر طرح قبلی و در آکس قرار دادن پنجره ها به این هدف دست پیدا کردیم. در انتخاب متریال به سمتی پیش رفتیم که از هرگونه تشویش دوری کنیم. تغییر متریال در محل چفت ها و برخوردها با دیتیل های خاص طراحی شدند و در نهایت پروژه با نمایی مدرن به اتمام رسید. در طراحی داخلی نیز سعی کردیم از ایده های مدرن استفاده کنیم که هماهنگی و یکپارچگی بین نمای بیرونی و فضای داخلی، فراهم شود.