ساختمان شرکت سرمایه گذاری مهرگان

محل:تهران

متراژ:۲۰۰۰m2

نوع (طرح یا اجرا):طرح و اجرا

تاریخ:۱۳۸۹