هتل مشهد

محل:مشهد

متراژ:۱۴۰۰۰ m2

نوع (طرح یا اجرا):طرح

تاریخ:۱۳۸۹