ساماندهی محله آخوند

محل:قزوین

متراژ:۴۰۰۰m2

نوع (طرح یا اجرا):طرح و اجرا

تاریخ:۱۳۸۴