مشتریان / Mr. Keyghobadi

پنت هاوس کامرانیه

محل: تهران

متراژ: ۱۰۰۰ متر مکعب

نوع (طرح یا اجرا): طرح و اجرا

تاریخ: ۱۳۸۸

هم جهت گیری خطوط طراحی ما و هم خواسته کارفرما به سمت ایجاد یک فضای مدرن و منسجم بود. این رویکرد با توجه به وضع موجود بنا و تقسیمات فضایی در پلان که به صورت کلاسیک شکل گرفته بود، کار طراحی و یافتن راه حل مناسب و معمارانه جهت تامین نیازهای روانی و کاربردی در فضا را مشکل می نمود. به نظر می رسید یافتن مجالی برای ارائه نوعی معماری آرام و مدرن در یک چنین کالبدی کار ساده ای نباشد.

در نتیجه سعی کردیم با حذف برخی از دیوارهای جدا کننده در فضاهای عمومی که فضایی یکدست به دست می داد و از سویی دیگر تاکید بر برخی المان های فضایی از قبیل شومینه و نیز ایجاد جاذبه های بصری کنترل شده ، به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.