مشتریان / Italy Sacmi Co.

شرکت سکمی مولدز اند دایز ایتالیا

محل: شهر صنعتی لیا

متراژ: ۷۰۰ متر مکعب

نوع (طرح یا اجرا): طرح و اجرا

تاریخ: ۱۳۹۱