مشتریان / Mr. Pakzad

عملیات بازسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان دربند

محل: تهران

متراژ: ۱۴۰ متر مکعب

نوع (طرح یا اجرا): طرح و اجرا

تاریخ: ۱۳۸۹

در طراحي داخلی پروژه دربند با توجه به جانمايي و تقسيم فضايي نامناسب از يك طرف و خواسته كارفرما مبني بر ايجاد فضايي منسجم از طرف ديگر به اين نتيجه رسيديم كه با لكه گذاري سقف و تعريف فضايي، بر اساس فرم سقف به نوعي انسجام و همگوني در فضاهاي داخلي دست يابيم.

فضاهاي ناهارخوري و پذيرايي بوسيله فرم كشيده سقف از فضاهاي مجاور مجزا شده اند و فضاهاي آشپزخانه و نشيمن نيز بوسيله سقفي با متريال متفاوت (چوب) به يكديگر متصل شده اند.

در نهايت با اضافه شدن چند عنصر سازنده فضا از جمله شومينه و كانتر جزيره اي آشپزخانه و تركيب و اتصال عناصر عمودي (ستون) و افقي (چوب پرده) فضا، فرم نهایی طرح شکل گرفت.