ساختمان اداری بخشنده

محل:کاسپین قزوین

متراژ: ۳۳۰۰ مترمکعب

نوع (طرح یا اجرا): طرح

تاریخ: