مشتریان / آقای شریف

دفترخانه اسناد رسمی ۳۱۱ تهران

محل:تهران

متراژ:۱۱۰m2

نوع (طرح یا اجرا):نوع (طرح یا اجرا)

تاریخ:۲۰۱۴